THƯƠNG HIỆU SẢN PHẨM > OGX

Dầu xả phục hồi OGX Thick & Full + Biotin & Collagen Conditioner
Dầu xả phục hồi OGX Thick & Full + Biotin & Collagen Conditioner
Dầu gội phục hồi OGX Thick & Full + Biotin and Collagen Shampoo
Dầu gội phục hồi OGX Thick & Full + Biotin and Collagen Shampoo